leader-Αλιείας

LEADER Αλιείας στη Χίο

Ξεκίνησε την Παρασκευή 10/09/2021 και θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 29/11/2021 η περίοδος υποβολής προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας (Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών νήσου Χίου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ).

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

 1. Δράσεις αλιευτικού τουρισμού – Επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός (σύμφωνα με το Ν.4582/2018), τα εστιατόρια, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αλιεία
 2. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς – Επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επιμέρους εξοπλισμούς.
 3. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνει μεταποίηση και λιανικό εμπόριο προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
 4. Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση/εκσυγχρονισμός στους τομείς τουρισμού, εστίασης, βιοτεχνίας, εμπορίου, υπηρεσιών κλπ.)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ανάλογα με την κατηγορία Δράσεων (μια από τις τέσσερεις παραπάνω), στην οποία ανήκει το επενδυτικό σχέδιο που θα υποβληθεί για ενίσχυση, τα ποσοστά επιδότησης ανέρχονται σε:

 • 50% για τις Δράσεις της κατηγορίας (1)
 • 86% για Δράσεις των κατηγοριών (2) και (3)
 • 65% για Δράσεις της κατηγορίας (4)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Οι Δράσεις του Προγράμματος μπορούν να υλοποιηθούν στις παρακάτω Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου:

Χίος, Βροντάδος, Ελάτα, Θυμιανά, Καλαμωτή, Καλλιμασιά, Καρδάμυλλα, Καρυές, Καταρράκτης, Λαγκάδα, Λιθί, Μεστά, Νένητα, Νεοχώρι, Οινούσσες, Ολύμποι, Πυργί, Συκιάδα, Ψαρά

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυο κατηγορίες δικαιούχων:

 • Η πρώτη κατηγορία αφορά Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, για επενδύσεις που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και στην συμπλήρωση του εισοδήματός τους (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 • Η δεύτερη κατηγορία αφορά Μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Είναι προφανές οτι στη δεύτερη κατηγορία, της οποίας οι επενδύσεις υπάγονται στα πλαίσια του Κανονισμού De Minimis,  περιλαμβάνονται πλήθος υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων που μέχρι σήμερα δραστηριοποιούνταν ή που αντίστοιχα σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με την αλιεία, πέρα από το γεγονός οτι θα υλοποιηθούν στην επιλεγμένη περιοχή παρέμβασης (βλ. παραπάνω).  Αναλυτικά οι επιλέξιμοι ΚΑΔ του προγράμματος περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο που αναρτάται στο τέλος του παρόντος άρθρου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδύσεων για όλες τις δράσεις μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000 €.

 • Για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες, ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 €.  Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.
 • Εξαίρεση αποτελούν οι επενδύσεις διαφοροποίησης/συμπλήρωσης εισοδήματος για αλιείς (άρθρο 30, Καν (ΕΕ) 508/2014) για τις οποίες το συνολικό ποσό στήριξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 75.000 € για κάθε δικαιούχο.
 • Τέλος, για δράσεις που εμπίπτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και χρηματοδοτούνται βάσει Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis), των οποίων οι ΚΑΔ επένδυσης ανήκουν τον τομέα ή εμπίπτουν σε υποκατηγορία των ΚΑΔ που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα, ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 40.000,00 €:

62 – Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

63 – Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

69 – Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

70 – Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

71 – Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72- Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

73 – Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

74 – Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

75 – Κτηνιατρικές δραστηριότητες

78 – Δραστηριότητες απασχόλησης

86.2 – Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90.15 – Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου

86.90.17 – Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία

86.90.18 – Υπηρεσίες ψυχικής υγείας

90.02.19 – Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος

90.03 – Καλλιτεχνική δημιουργία

Κατεβάστε (download) περισσότερες αναλυτικές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ολόκληρη η Πρόσκληση LEADER Αλιείας

Επιλέξιμοι ΚΑΔ Δράσεων μη Κρατικών ενισχύσεων

Επιλέξιμοι ΚΑΔ Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων

Οδηγός Επιλεξιμότητας και Επιλογής (κριτήρια αξιολόγησης)

Επιλέξιμες Δαπάνες

Πίνακας Τιμών (κτιριακές εργασίες)

Related Posts