Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο διαδικτυακός τόπος https://ependitika.gr δημιουργήθηκε από την Γιώργος Επιτροπάκης & Συνεργάτες (εφεξής «η Εταιρεία») και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

H Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών της Εταιρείας, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, επισύρει όσες ευθύνες ορίζει ο νόμος.

H Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου με τους κατωτέρω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί στη συνέχεια σε χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και μόνο εφόσον συναινέσει ανεπιφυλάκτως στην εφαρμογή των.

Οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου και ιδίως οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης από πλευράς του χρήστη, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στον χρήστη και την Εταιρεία, ισχύοντες ωσάν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους κατωτέρω όρους χρήσης χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή τους.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους του χρήστη σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των νέων (τροποποιημένων) όρων χρήσης και την ανεπιφύλακτη δέσμευσή του από αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγής του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

 

Β. ΟΡΟΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο δικτυακός τόπος https://ependitika.gr δημιουργήθηκε, ανήκει και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις Διεθνείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η Εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον σχεδιασμό, στον πηγαίο κώδικα, στη βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου). Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, επισύρει όσες ευθύνες και ποινές ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά ορίζεται ότι απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του δικτυακού τόπου χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, η επεξεργασία, η αποσυμπίληση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της τελευταίας, καθώς και των τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται απολύτως.

 

Γ. ΟΡΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Οι παρόντες όροι επικοινωνίας καταλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία διενεργήσει ο χρήστης μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Στη φόρμα επικοινωνίας, ο χρήστης είναι απαραίτητο να εισάγει τα κάτωθι είδη προσωπικών δεδομένων: Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (απαραίτητα στοιχεία), θέμα και κείμενο μηνύματος (προαιρετικά). Τα εν λόγω στοιχεία είναι τα απολύτως αναγκαία για την επικοινωνία της Εταιρείας με το χρήστη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων. Κατά τα λοιπά ισχύει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η επικοινωνία και οι συναλλαγές με το δικτυακό τόπο της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω κρυπτογραφημένων επικοινωνιών (SSL).

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, καθώς και οιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή των, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους χρήσης, οι χρήστες αποδέχονται και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών για την ερμηνεία ή επίλυση οιασδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς ήθελε προκύψει από την επίσκεψη ή τη χρήση του https://ependitika.gr.

Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη υπηρεσιών του δικτυακού της τόπου και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν γίνει σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, δε διατυπωθεί εγγράφως στο διαδίκτυο και δεν ενσωματωθεί στην παρούσα συμφωνία.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.