Η Γ. Επιτροπάκης & Συνεργάτες –  Σύμβουλοι Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη ή αναβάθμιση των λειτουργιών τους, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους και την επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στα ίδια πλαίσια η επιχείρηση παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση επενδύσεων κατά το στάδιο της Ίδρυσης επιχειρήσεων από νέους (εν δυνάμει) επιχειρηματίες.

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με:

  • Μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων (business plans)
  • Παρακολούθηση επιχειρηματικών προγραμμάτων
  • Μελέτες σκοπιμότητας – βιωσιμότητας
  • Tεχνικοοικονομικές μελέτες
  • Μελέτες υπαγωγής επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους και χρηματοδοτικούς κανονισμούς – Διαχείριση έργων
  • Προετοιμασία, υποβολή, παρακολούθηση και έλεγχος επενδυτικών σχεδίων σε επιχορηγούμενα προγράμματα από την Ε.Ε. και την Ελλάδα
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων – επιχειρηματικές διαγνώσεις
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων – περιβαλλοντικής διαχείρισης – υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
  • Οργάνωση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής και διεπιχειρησιακής κατάρτισης