παιδότοποι 2

Επιχορήγηση Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, (υφιστάμενων) επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα με τους κάτωθι ΚΑΔ:

 • 93.13.10.01: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.10.02: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • 93.29.19.05: Υπηρεσίες παιδότοπου

Προθεσμίες

Έναρξη: 31.05.2021 και ώρα 12:00

Λήξη: 28.07.2021 και ώρα 17:00

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Τι χρηματοδοτείται (επιλέξιμες δαπάνες)

Η επιχορήγηση  θα χορηγηθεί σε κάθε δικαιούχο, ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό ανέρχεται σε 18.000€.

Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

 1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
 3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
 4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
 5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 7. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη

Προκήρυξη ΕΣΠΑ για Γυμναστήρια, Παιδότοπους

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στείλτε μας σήμερα τα δικαιολογητικά για να αναλάβουμε εμείς την υποβολή της πρότασής σας και εξασφαλίστε προνομιακή τιμή για την αμοιβή μας.

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1 Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου και την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης)
2* Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) συμπληρωμένη με στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.
3* Υπεύθυνη Δήλωση De Μinimis (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) με τις επιχορηγήσεις της τελευταίας 3ετίας (2019, 2020, 2021)
4* Υπεύθυνη δήλωση Α’ του νόμιμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το Παράρτημα VIΙ ή ψηφιακά μέσω του www.gov.gr.
5 Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019 (Υποβολή 2020) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
6 Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ

* Αφού μας δώσετε τα υπόλοιπα στοιχεία, εμείς θα ετοιμάσουμε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και θα σας τις στείλουμε έτοιμες προκειμένου να

Related Posts