1 1

Άνοιξαν τα Σχέδια Βελτίωσης

Μέχρι τις 2 Απριλίου 2018 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τα Σχέδια Βελτίωσης στα υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3. Η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών είναι από το Δεκέμβρη του 2017.

 

ΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

4.1.1   Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης:

4.1.3   Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

 

ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

 • φυτικής παραγωγής
 • βοοτροφίας
 • αιγοπροβατοτροφίας
 • χοιροτροφίας
 • πτηνοτροφίας (όρνιθες – πάπιες – χήνες – γαλοπούλες)
 • μονόπλων αυτοχθόνων ελληνικών φυλών
 • κονικλοτροφίας
 • μελισσοκομίας
 • σηροτροφίας
 • γουνοφόρων ζώων
 • σαλιγκαροτροφίας

 

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Το σύνολο των Πιστώσεων που διατίθενται για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ανέρχονται:

 • για τη Δράση 4.1.1 σε 15.468.620€ (295.158.000€ σε όλη τη χώρα) και
 • για τη Δράση 4.1.3 σε 1.092.286€ (20.842.00€ σε όλη τη χώρα)

Στη δράση 4.1.1 το 25% του ποσού θα κατευθυνθεί για την ένταξη προτάσεων που θα υποβληθούν από συλλογικά σχήματα αγροτών. Για τη δράση 4.1.3 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 50%.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι μπορεί να είναι συνεργατικά σχήματα, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.  Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο μέτρο των νέων γεωργών. Τα υποψήφια συνεργατικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 € ή να είναι νεοσύστατα.

Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που αφορούν στην κτηνοτροφία, και δη στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και στις καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (όπως η ελαιοκομία). Ακόμη, οι Περιφέρειες είχαν τη δυνατότητα να ορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες στους τομείς που εκείνες επιθυμούν. Επιπλέον, προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες αλλά δυνατότητες της εκμετάλλευσης.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 €. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 €, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού

Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 €. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1.000.000 €, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι συλλογικά σχήματα που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 €.

 

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 €, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 €.

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 €.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου.

Για όλα τα νησιά του Αιγαίου (εκτός Κρήτης και Εύβοιας):

 • το ποσοστό ενίσχυσης ξεκινά από 75%,
 • προσαυξάνεται σε 80% για τους νέους γεωργούς (όσοι κατά την στιγμή της αίτησης δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως υπεύθυνοι γεωργικής εκμετάλλευσης) και όσους έχουν ενταχθεί στα πλαίσια των Νέων Γεωργών, και
 • φτάνει σε 85% για Συλλογικές επενδύσεις.

Για την Ηπειρωτική Ελλάδα είναι χαμηλότερα λόγω Κανονισμού.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στη δράση 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

 

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

 

Related Posts