Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα συγκυρίας από την ΕΤΕ

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της έρευνας.  Διαφορετικά, δίνονται παρακάτω μερικά από τα κυριότερα σημεία της:


Το μέγεθος της κρίσης έχει οδηγήσει το 50% περίπου του εταιρικού τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) να θέτει ως πρωταρχικό στόχο την επιβίωση ενώ λιγότερο του 25% να προσανατολίζεται σε πορεία ανάπτυξης, σύμφωνα με την έρευνα της Εθνικής Τράπεζας για τις ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Εθνική Τράπεζα καθιερώνει την διεξαγωγή έρευνας συγκυρίας σε επίπεδο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την οποία θα προκύπτει η δημιουργία – για πρώτη φορά- δείκτη εμπιστοσύνης για τις ελληνικές ΜμΕ.

Η έρευνα θα διενεργείται δύο φορές τον χρόνο από τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής, σε δείγμα σχεδόν 1.000 εταιρειών.

Βασίζεται στα πρότυπα των εναρμονισμένων ερωτηματολογίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή αξιοπιστία και προβλεπτική ικανότητα των δεικτών, και να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα με δείκτες εμπιστοσύνης που αφορούν το σύνολο του εταιρικού τομέα στην Ελλάδα, όπως οι δείκτες του ΙΟΒΕ, και στην Ευρώπη, όπως οι δείκτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την έρευνα συγκυρίας προκύπτει ότι:

Α. Το μέγεθος της κρίσης έχει οδηγήσει το 50% περίπου του εταιρικού τομέα των ΜμΕ να θεωρεί πρωταρχικό του στόχο την επιβίωση ενώ λιγότερο του 25% να προσανατολίζεται σε πορεία ανάπτυξης. Συγκεκριμένα. οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κυρίως προβλήματα ρευστότητας, ως αποτέλεσμα της ανατροπής του συναλλακτικού κυκλώματος στην Ελλάδα που στηριζόταν κυρίως σε πιστώσεις προμηθευτών.

Β. Οι αντιδράσεις των ΜμΕ στην κρίση είναι πλέον διαρθρωτικού χαρακτήρα (κυρίως μείωση καταστημάτων και προσωπικού και στροφή σε νέα προϊόντα και αγορές) – σημάδι ενδεικτικό των δομικών ανακατατάξεων που διενεργούνται στην οικονομία. Συγκεκριμένα, οι βασικές αντιδράσεις των επιχειρήσεων είναι (i) η μείωση των παραγγελιών σε ποσοστό 61%, (ii) η καθυστέρηση πληρωμών σε δάνεια ή προμηθευτές σε ποσοστό 46% και (iii) οι απολύσεις σε ποσοστό 43%.

Γ. Οι βραχυπρόθεσμες στρατηγικές επιλογές των ΜμΕ για το επόμενο 6μηνο συνοψίζονται σε αφ’ ενός μείωση των επενδύσεων, προσωπικού και τιμών και αφ’ ετέρου αύξηση καινοτομικής δραστηριότητας και εξαγωγών. Ενώ το 40% των ΜμΕ ήδη εξάγει κάποιο μέρος της παραγωγής του, το μέσο ποσοστό εξαγωγών είναι χαμηλό (κοντά στο 25%) – καθιστώντας έτσι κρίσιμη την υιοθέτηση πολιτικών στήριξης των εξαγωγών ώστε να προσεγγισθεί το επίπεδο κρίσιμης μάζας που θα οδηγήσει σε σημαντικά κέρδη. Παρά την υφεσιακή συγκυρία, υπάρχουν ΜμΕ που έχουν κάνει την υπέρβαση ακολουθώντας αναπτυξιακές κατευθύνσεις.

Το υγιές αυτό κομμάτι των ΜμΕ αποτελείται από επιχειρήσεις (i) με σημαντική συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων στη χρηματοδότηση των επενδύσεων τους, (ii) με χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και καινοτομίας και (iii) με ελεγχόμενο κύκλωμα συναλλαγών (εμπορικό κύκλο).

Related Posts