Η σύγχρονη κωδικοποίηση δραστηριοτήτων ξεκινά από την ανάγκη για συλλογή στατιστικών στοιχείων, όπως έχει διαμορφωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (NACE). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα έχουν εναρμονιστεί με τελευταία αναθεώρηση (NACE 2) και η κωδικοποίηση χρησιμοποιείται ευρέως από τις δημόσιες υπηρεσίες σε διάφορα επίπεδα. Η συνήθης χρήση ως προς τα συχρηματοδοτούμενα προγράμματα αφορά στον κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) που υποβάλει κάθε φυσικό & νομικό πρόσωπο στην δήλωση Ε3.

ΣΣΣ

ΚΑΔ_Onomatologia_2008