Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, που δραστηριοποιείται στη συμβουλευτική επενδύσεων και ανάπτυξης από το 1997 στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, αποτελεί το συνεργάτη μας στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που έχουν ως αποδέκτες δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια, διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες της Ε.Ε. και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, στο πλαίσιο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, συνίσταται σε:

ü διάγνωση αναγκών, στόχων και προτεραιοτήτων

ü σύνθεση πλάνου δράσης και  τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση

ü ολοκληρωμένη διαχείριση έργων (project management)

ü ολοκληρωμένη υλοποίηση έργων και μελετών

ü αξιολόγηση διαδικασιών υλοποίησης και τελικού αποτελέσματος

ü ανίχνευση περαιτέρω προοπτικών και κατάδειξη δυνατοτήτων πολλαπλής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων

ü υποστήριξη κατά τη δημοσιοποίηση των έργων.

 

Οι τομείς συνεργασίας μας με τη ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  είναι:

·         ΣτHριξη αναπτυξιακΩν δραστηριοτHτων ΟΤΑ, φορΕων και οργανισμΩν

± Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού και αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων

± Οργάνωση της ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους

± Σχεδιασμός και οργάνωση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

± Υποβοήθηση στην επικοινωνιακή πολιτική.

 

·         ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

±Έρευνες αγοράς

± marketing plans

± μελέτες στρατηγικής ανάπτυξης εξαγωγών

± δικτύωση ± αξιολόγηση δραστηριοτήτων

± Μελέτες στρατηγικής ανάπτυξης εξαγωγών σε κλαδικό και γεωγραφικό επίπεδο

±Αξιολόγηση επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

 

·         ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

±  Μελέτες αγοράς εργασίας – πολιτικών απασχόλησης

± σχεδιασμός δομών προώθησης στην απασχόληση

± μελέτες οργάνωσης – αναδιάρθρωσης ανθρωπίνου δυναμικού

± σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής

± σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

± διερεύνηση αναγκών κατάρτισης

± αξιολόγηση δράσεων κατάρτισης

 

·         ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

 

·         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

± Αναπτυξιακές μελέτες και Επιχειρησιακά Σχέδια ανάπτυξης γεωγραφικών περιοχών.

±Μελέτες χωροθέτησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

± Μελέτες ίδρυσης και λειτουργίας δομών στήριξης ΜΜΕ.

± Προετοιμασία σχεδίων αξιοποίησης γης – χωροταξικές μελέτες.

± Αξιολόγηση παρεμβάσεων και πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

±Σχέδια αξιοποίησης – ανάπτυξης περιοχών μέσω προγραμμάτων αναγέννησης.

± Τεχνική υποστήριξη ΟΤΑ, Αναπτυξιακών Εταιριών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Περιφερειών

 

·         ΑξιοποΙηση προγραμμΑτων ΕδαφικΗς ΧωρικΗς ΣυνεργασΙας

± Δικτύωση επιχειρήσεων και φορέων με ανάπτυξη συνεργασιών στο εξωτερικό.

± Σχεδιασμός και διαχείριση προγραμμάτων προβολής και δημοσιότητας στον τομέα του τουρισμού – διακρατικές συνεργασίες

± Σχεδιασμός και διαχείριση προγραμμάτων προσέλκυσης καταναλωτών από τρίτες χώρες

±Τεχνική υποστήριξη και αξιολόγηση γεγονότων προγραμματισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων (partenariat)

± Τεχνική υποστήριξη σε φορείς για την υλοποίηση σχεδίων διασυνοριακής συνεργασίας

± Συμμετοχή σε εταιρικές συμπράξεις και τεχνική υποστήριξη σχεδίων χωρικής συνεργασίας

 

·         ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ