2η πρόσκληση (Interreg) “ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013”

 

Από τις 10 Οκτωβρίου ξεκίνησε να τρέχει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για τη δεύτερη πρόσκληση, στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013» (πρώην Interreg).

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύει στην προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή συνεργασίας, στη μείωση των όποιων ανισοτήτων και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, με κατεύθυνση την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Βασικές προτεραιότητες του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και με την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, η ανάδειξη και η προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και η βελτίωση της προσβασιμότητας και η ενίσχυση της ασφάλειας, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ο προϋπολογισμός της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος (ΕΤΠΑ και Εθνική Συμμετοχή) για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, ανέρχεται σε € 60.082.025, από τα οποία το 80%, προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ ενώ το υπόλοιπο 20%,είναι η εθνική συμμετοχή.

Στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης, η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται ανέρχεται σε 6.000.000 €.

 

Τελικοί Δικαιούχοι

  • Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές,
  • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου,
  • Ιδιωτικοί οργανισμοί

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν ως και την 9/11/2011 και έως τις 16:00. Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται μετά από αυτήν την ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

 

**Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή κατεβάστε και τυπώστε μια γρήγορη πληροφόρηση (memo) για το πρόγραμμα.

 

Related Posts