2η Πρόσκληση του Μέτρου 112 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» με περίοδο υποβολής φακέλων υποψηφιότητας από18/3/2014 έως 16/5/2014.

 

Δικαιούχοι είναι όλα φυσικά πρόσωπα που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.  Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 40ο. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης και της ημερομηνίας γέννησης.

2.  Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1.750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).

3.  Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

4.  Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους,

5.  Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

6.  Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων.

 

Το ύψος ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί κυμαίνεται από 10.000€ μέχρι και 20.000€ ανάλογα με:

Α) Την περιοχή μόνιμης κατοικίας

Β) Τον προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση

Γ) Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση

Πιο συγκεκριμένα, το ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί στους Νέους Αγρότες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ως σύνολο κυμαίνεται από 10.000 ευρώ το ελάχιστο μέχρι 20.000 ευρώ το μέγιστο με βάση τα τρία παρακάτω κριτήρια:

1) Την περιοχή μόνιμης κατοικίας:

Ορεινή

7.500 ευρώ

Μειονεκτική

5.000 ευρώ

Λοιπές περιοχές

2.500 ευρώ

 

2) Τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

    Κτηνοτροφική

7.500 ευρώ

    Φυτική

7.500 ευρώ

    Μικτή – Μελισσοκομία

5.000 ευρώ

 

3) Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

    πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς

5.000 ευρώ

    80-120% του εισοδήματος αναφοράς

2.500 ευρώ

 

Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 140 εκατ. € του προγράμματος, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα διατεθούν 7.400.000 €.  Η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια θα γίνει όπως φαίνεται παρακάτω:

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

12.600.000

Δυτικής Ελλάδος

15.500.000

Κεντρικής Μακεδονίας

32.400.000

Στερεάς Ελλάδος

5.900.000

Δυτικής Μακεδονίας

6.300.000

Πελοποννήσου

14.700.000

Θεσσαλίας

13.600.000

Αττικής

700.000

Ηπείρου

5.100.000

Βορείου Αιγαίου

7.400.000

Ιονίων Νήσων

1.400.000

Νοτίου Αιγαίου

1.600.000

Κρήτης

22.800.000

 

 

 

Σας περιμένουμε για περισσότερες διευκρινίσεις και για να προετοιμάσουμε μαζί τον φάκελο υποψηφιότητάς σας.

Related Posts