Σε πλήρη εξέλιξη επιδοτούμενα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται στη Χίο, όπως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, δυο επιδοτούμενα έργα ενίσχυσης της απασχόλησης. Πρόκειται για έργα (προγράμματα) που στοχεύουν στην ίδρυση επιχειρήσεων «προσαρμοσμένων» στα τοπικά χαρακτηριστικά των αγορών της κάθε περιοχής, αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Θα μπορούσαν να διακριθούν σε δυο, ίδιου σκοπού και ίδιων χρησιμοποιούμενων εργαλείων, κατευθύνσεις που διαφοροποιούνται μόνο ως προς τους δυνητικούς ωφελούμενους που η καθεμιά μπορεί να έχει. Πιο συγκεκριμένα:
Το 1ο πρόγραμμα, οι Τοπικές Δράσεις για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ), που είναι ήδη ενεργό και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι στις 17 Δεκέμβρη 2012, αφορά στην ενίσχυση ανέργων που ανήκουν στις λεγόμενες «Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες» (ΕΚΟ) του πληθυσμού. Για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου και μετά από την εκπόνηση σχετικής μελέτης της τοπικής αγοράς εργασίας, επιλέχθηκε να επικεντρωθούν οι στόχοι του προγράμματος στις παρακάτω κοινωνικές ομάδες:
► Μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45, με χαμηλά τυπικά προσόντα
► Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
► Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
► ΑμΕΑ
Το 2ο πρόγραμμα, τα ΤΟΠικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠ-ΣΑ), που αναμένεται να προκηρυχθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, αφορά στην ενίσχυση ανέργων από όλες συνολικά τις ομάδες του τοπικού πληθυσμού, με προτεραιότητα:
 στις άνεργες γυναίκες,
 στους νέους άνεργους έως 35 ετών,
 στους μακροχρόνια άνεργους,
 στους νέους επιστήμονες, και
 στους αγρότες, ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
Στόχος των δυο προαναφερόμενων προγραμμάτων είναι η προετοιμασία για (επαν)ένταξη των ανέργων μέσα από δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης (με παροχή εκπαιδευτικού επιδόματος) για την απόκτηση επαγγελματικών και οριζόντιων προσόντων, αλλά και δράσεις (ψυχοκοινωνικής και επιχειρηματικής) συμβουλευτικής, πληροφόρησης και υποστήριξης, προκειμένου είτε να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, είτε να στελεχώσουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις τους για βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια.
Το κάθε πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση 100 ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, οπότε ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 200 άτομα.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Τοπικών Σχεδίων, αναμένεται να υλοποιηθούν δράσεις έρευνας, δικτύωσης και πληροφόρησης με στόχο την ενημέρωση, τη διάδοση καλών πρακτικών και τη μόχλευση πρόσθετων ενισχύσεων, ώστε να τονωθεί η τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το 1ο πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 500 χιλ. ευρώ και υλοποιείται υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ) ενώ το 2ο πρόγραμμα έχει λίγο μικρότερο προϋπολογισμό (460 χιλ. ευρώ περίπου) και υλοποιείται υπό την επίβλεψη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Όμως, και αυτό αποτελεί πρωτόγνωρη τακτική για την υλοποίηση αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων έργων, ο προϋπολογισμός του κάθε έργου γίνεται απαιτητός στο σύνολό του, μόνο με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε ποσοστό 100%. Αλλιώς, οι προϋπολογισμοί των έργων θα ανέλθουν σε ποσοστό ανάλογο με το αντίστοιχο ποσοστό των στόχων που επετεύχθησαν.
Και στις δυο περιπτώσεις, τα προγράμματα υλοποιούνται από ομάδες τοπικών φορέων που, για τις ανάγκες των έργων, ίδρυσαν καινούριες νομικές μορφές (αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις) που ονομάστηκαν Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Η 1η σύμπραξη φέρει την επωνυμία «ΧΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και σε αυτή συμμετέχουν δέκα φορείς, εκ των οποίων οι δυο είναι ΚΕΚ και οι υπόλοιποι είναι ο Δήμος Χίου, το Επιμελητήριο Χίου, ο ΕΟΑΕΝ, οι δυο εναπομένουσες Αναπτυξιακές Εταιρείες στο Νομό Χίου (Προμηθευτική και ΕΤΑΧ), το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου και ο Παγχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ. Η 2η Σύμπραξη φέρει το παρεμφερές όνομα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ», αφού παρεμφερείς είναι και οι στόχοι της, και σε αυτήν συμμετέχει επιπρόσθετα το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ενώ δεν συμμετέχουν για ευνόητους λόγους ο Παγχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ, ο ΕΟΑΕΝ και ο Δ. Χίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι όλος ο σχεδιασμός και η διαχείριση των έργων γίνεται από το γραφείο συμβούλων «Επιτροπάκης και Συνεργάτες», ενώ Συντονιστής – Εταίρος των δυο Συμπράξεων είναι η Προμηθευτική Ομηρούπολης ΑΕ ΟΤΑ. Η πρωτοβουλία για την υποβολή προτάσεων στα διαγωνιστικά πλαίσια, μέσα από τα οποία εγκρίθηκαν για υλοποίηση τα δυο έργα, ανήκει στον Δήμαρχο Χίου. Γενικά φαίνεται ότι αυτή τη φορά υπάρχουν σημαντικές προϋποθέσεις επιτυχούς παρέμβασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας στην περιοχή μας, χάρη κυρίως στον από κοινού σχεδιασμό και τη συνεργασία που έχουν εξασφαλιστεί μεταξύ φορέων οι οποίοι σε τοπικό επίπεδο παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, εκφράζουν με μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα τους φορείς των δυνητικών ωφελούμενων, αλλά συγχρόνως έχουν και την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα συμβουλευτικής ανέργων και επιχειρήσεων.
Από την άλλη, όσο και αν οι συμπράττοντες φορείς προσπαθούν να κρατούν χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών, οι προ εβδομάδας ανακοινώσεις του Υπουργού Εργασίας περί στοχευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης, όπως η χρηματοδότηση ανέργων με 10 χιλ. ευρώ ο καθένας για την ίδρυση της δικής του μικρής επιχείρησης, η χρηματοδότηση επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις, αλλά και η αναμενόμενη επιτάχυνση της προκήρυξης και υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας από το ΕΣΠΑ, ήρθαν να δημιουργήσουν υψηλές προσδοκίες στους πιθανούς ωφελούμενους, αφού οι εξελίξεις αυτές συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τους στόχους των προγραμμάτων ΤΟΠ-ΕΚΟ και ΤΟΠ-ΣΑ.
Όσοι άνεργοι, λοιπόν, θέλουν πραγματικά να εξαντλήσουν τις ευκαιρίες ανεύρεσης μια βιώσιμης θέσης απασχόλησης, ή προσδοκούν στη λύση του προβλήματός τους μέσω της αυτοαπασχόλησης, έχουν μπροστά τους σημαντικά εργαλεία να αξιοποιήσουν. Τέτοια είναι αυτά που προσφέρονται από την υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων, οι οποίες συνοπτικά αποσκοπούν στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ταυτόχρονα στην πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία των ωφελούμενων ανέργων ώστε:
 είτε να τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας υφιστάμενων επιχειρήσεων, αφού έχουν αποκτήσει (μέσω των υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικής που θα απολάβουν) δεξιότητες που θα καλύψουν τις πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν,
 είτε να ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους, αποκτώντας μάλιστα μέσω των δράσεων της συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας που θα παρασχεθεί, τις προϋποθέσεις για να επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες στο site www.chios-eko.gr της δράσης των ΤΟΠ-ΕΚΟ που είναι ήδη ενεργή, στους φορείς υλοποίησης που αναφέρθηκαν προηγούμενα και στο γραφείο μας. Οι ενδιαφερόμενοι ας βιαστούν, αφού οι προθεσμίες ήδη είναι στην …παράταση!

Related Posts