Νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται για επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία δεκατριών (13) γεωργικών προϊόντων:

Κρέας – Γάλα – Αβγά – Μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια – Δημητριακά – Ελαιούχα προϊόντα – Οίνος – Οπωροκηπευτικά – Άνθη – Ζωοτροφές – Σπόροι – πολλαπλασιαστικό υλικό – Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά – Ξίδι

 

Το ποσοστό ενίσχυσης αναμένεται έως και 75% για όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις που θέλουν να μεταποιούν και να εμπορεύονται τα προαναφερόμενα προϊόντα. 

 

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Το πρόγραμμα αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των εξής αγροτικών προϊόντων: κρέας, γάλα, αβγά, μέλι, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι – πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος 

   >>> πολύ μικρές επιχειρήσεις

   >>> μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις

Δικαιούχοι ενίσχυσης 

Αναμένεται να θεωρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις, τα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), οι προσωπικές εταιρείες, οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις & δημοτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποούνται στο χωρο της μεταποίησης και εμπορίας των παραπάνω αναφερόμενων προϊόντων. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του προγράμματος, θα αφορούν:

 * Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας.

 * Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

 * Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.

 * Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων

 * Αγορά καινούργιων οχημάτων / Μέσα εσωτερικής μεταφοράς

 * Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.

 * Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης.

 * Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς.

 * Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων).

 * Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς, άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού.