Η δράση παρέχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν – ισχυροποιήσουν τις απαραίτητες εταιρικές δομές και προϋποθέσεις για την στήριξη εξωστρεφούς προσανατολισμού.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων (ΜμΕ), τόσο μεταποιητικών όσο και πολλών άλλων οικονομικών κλάδων επιχειρήσεων, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους, της συμμετοχή του σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και την εν γένει ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά. Εκτός από τον μεταποιητικό κλάδο θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα και επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής και του χονδρεμπορίου, καλύπτοντας μεγάλο τμήμα οικονομικών δραστηριοτήτων των 8 τομέων εθνικών προτεραιοτήτων (εκτός του Τουρισμού).

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

►Στοχευμένος μηχανολογικός & εργαστηριακός εξοπλισμός- Ειδικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του στόχου του εξωστρεφούς επιχειρηματικού σχεδίου

►Τεκμηριωμένες Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών – ψηφιοποίησης διαδικασιών.

►Ενέργειες / δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας /ετικέτας

►Ενέργειες / δαπάνες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών και λειτουργικών συστημάτων

►Ενέργειες / δαπάνες εξειδικευμένης πιστοποίησης -διαπίστευσης για αγορές στόχους.

►Ενέργειες / δαπάνες προβολής / προώθησης & επικοινωνίας σε αγορές -στόχους

►Ενέργειες/ Δαπάνες μίσθωσης εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση

►Ενέργειες προστασίας και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας

►Εξειδικευμένες μελέτες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους

►Πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού

►Λοιπές Ενέργειες / Δαπάνες ( εξειδικευμένες λειτουργικές δαπάνες)

►Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

 

Το συνολικό ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Το Προτεινόμενο κατώτατο και ανώτατο ύψος επενδυτικών σχεδίων ανά τύπο επιχείρησης και αντίστοιχα το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται ως εξής:

1η κατηγορία: Πολύ Μικρές -Μικρές επιχειρήσεις, με κόστος επιχειρηματικού σχεδίου από 20.000 € έως 40.000 € και ποσοστό επιδότησης 100%

2η κατηγορία: Μικρές -Μεσαίες με κόστος επιχειρηματικού σχεδίου από 40.000 € έως 250.000 € και ποσοστό επιδότησης 50%

Οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να επιλέξουν μόνο μια από τις δυο κατηγορίες υποβολής προτάσεων ενώ από την δράση αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 2.500 ΜμΕ επιχειρήσεις.