Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας  (για διάστημα έως 6 μηνών) Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.

Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβάλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

►Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που θα προσδιοριστούν με την έκδοση της πρόσκλησης.

►Επιχειρήσεις καταλυμάτων  με τα ίδια χαρακτηριστικά,  που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 80.000 – 400.000 ευρώ.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η ένταση της ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 40%, ενώ σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους (νέου απασχολούμενου προσωπικού), θα ανέρχεται σε 50%.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης θα ανέλθει σε 266,6 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια δαπάνη να αγγίζει τα 120.000.000 ευρώ.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η νέα πρόσκληση  αναμένεται εντός του τρέχοντος τριμήνου.