Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στον πρώτο κύκλο του έτους 2012 του επενδυτικού νόμου 3908 με χαμηλό και πάλι ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου για τα Γενικά Καθεστώτα του Νόμου (3ος κύκλος εφαρμογής, από αρχής του Νόμου το 2011) και της προκήρυξης των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του 2012, υποβλήθηκαν συνολικά 270 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 1.090,6 εκατ. ευρώ, ποσό που υπολείπεται κατά πολύ των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 1.640 εκατ. ευρώ.

Η αιτούμενη ενίσχυση για τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται σε 363,0 εκατ. ευρώ και αφορά επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογική απαλλαγή.

Από τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια, 105 υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων-Αθήνα και Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης-Θεσσαλονίκη) και 165 υποβλήθηκαν στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών.

Τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια αφορούν τα παρακάτω καθεστώτα:

Καθεστώς

Αριθμός υποβληθέντων σχεδίων

Προϋπολογισμός

Γενική Επιχειρηματικότητα

18

63,3 εκατ ευρώ

Περιφερειακή Συνοχή

220

876,8 εκατ ευρώ

Τεχνολογική Ανάπτυξη

31

77,5 εκατ ευρώ

Μεγάλα επενδυτικά σχέδια

1

73,0 εκατ ευρώ

Τα προτεινόμενα σχέδια, από τα οποία προβλέπεται να δημιουργηθούν 1.139 νέες θέσεις εργασίας, κατανέμονται σε τομείς δραστηριότητας ως εξής: Πρωτογενής 22%, Μταποίηση 56%, Υπηρεσίες 12%, Τουρισμός 10%.

Και ενώ τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νόμο και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, οι αδιάθετες ενισχύσεις του Α’ κύκλου, θα διατεθούν στον Β’ κύκλο 2012 και θα προστεθούν στα ήδη διαθέσιμα 960 εκ ευρώ, καθιστώντας μοναδική ευκαιρία για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στον νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011. Η νέα περίοδος υποβολής (2ος κύκλος του 2012) είναι από την 1η έως την 31η Οκτωβρίου 2012.

Παράλληλα, σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης (N4072/2012 ΦΕΚ 86 Α /11-4-2012 άρθρο 241), για την οποία σας έχουμε ήδη ενημερώσει, προβλέπεται:

 • Η αύξηση του ποσοστού κτιριακών δαπανών σε 70% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και 60% για Μεγάλες επιχειρήσεις από 40% που ήταν έως σήμερα (βελτίωση ιδιαίτερα σημαντική για επενδύσεις στον τουρισμό, τομέα που αφορά πληθώρα επενδυτών στην περιοχή μας).
 • Καθίσταται μη υποχρεωτική η υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης κατά την υποβολή του φακέλου. Η έγκριση του δανείου θα πρέπει να προσκομιστεί έως και έξι μήνες μετά την έκδοση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων.
 • Δεν απαιτείται τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης μεταξύ κατηγοριών ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές στο σύνολο τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που η τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επιφέρει μεταβολή που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικό αίτημα τροποποίησης μόνο μία φορά.

Άλλα σημαντικά σημεία του Ν. 3908/2011 είναι:

Ενισχύονται οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας στην γεωργία, μεταποίηση, τουρισμό και υπηρεσίες.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν υλικά και άυλα (έως 50% του προϋπολογισμού) περιουσιακά στοιχεία όπως:

 • Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου έως το 70% του προϋπολογισμού.
 • Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας καθώς και των φορτηγών ψυγείων μόνον εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων μόνο για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις έως 5% και έως 50.000 ευρώ.
 • Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια).
 • Δαπάνες απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου ανέρχονται μέχρι 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το καθεστώς της επένδυσης, η δε ενίσχυση μπορεί να είναι ένας συνδυασμός επιχορήγησης, επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής.

 • Στα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας χορηγείται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής μόνο και εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
 • Στα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής χορηγείται η επιχορήγηση ή επιδότηση leasing κατά 70% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και για τις νέες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% της ενίσχυσης και φορολογική απαλλαγή το υπόλοιπο της ενίσχυσης, ενώ εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
 • Στα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης χορηγείται η επιχορήγηση ή επιδότηση leasing κατά 80% της ενίσχυσης και φορολογική απαλλαγή το υπόλοιπο 20% της ενίσχυσης, ενώ εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του μεταποιητικού τομέα, της πληροφορικής και της έρευνας.

Την υποβολή των φακέλων (σε δυο κύκλους κατ’ έτος) ακολουθεί η αξιολόγηση και η έγκριση των επιλέξιμων προτάσεων με την καλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της κάθε κατηγορίας.

Eίμαστε στη διάθεσή σας για να αναλάβουμε την προετοιμασία του φακέλου υποβολής του επενδυτικού σας σχεδίου στα πλαίσια του Νόμου. Είναι γεγονός ότι πέρα από την οριστικοποίηση του σχεδίου και τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υπάρχουν θέματα όπως η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου της επένδυσης (business plan), η οριστική κατανομή του προϋπολογισμού, η νομική μορφή του φορέα της πρότασης και η ανεύρεση του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης (ίδια κεφάλαια, δυνατότητες δανεισμού, leasing, κ.ά.) που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που οι επενδυτές από μόνοι τους μπορεί να μην διαθέτουν.