Προκήρυξη Προγράμματος ”Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”

Βελτίωση ποσοστού χρηματοδότησης και αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής

 

Κατεβάστε και τυπώστε ένα σύντομο memo για το πρόγραμμα.

 

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων για ένταξη στο Πρόγραμμα «Νέα -Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Το Πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ €, αποτελεί ένα ευέλικτο επιχειρηματικό εργαλείο και αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:

·          την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών

·          την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους

·          τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν

 

Προϋπολογισμός έργων

Με το πρόγραμμα ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης

·          από 30.000 έως 300.000 € για το τομέα της μεταποίησης

·          από 20.000 έως 200.000 € για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.

 

Ποσοστό Χρηματοδότησης – ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέοι όροι

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται πλέον στο 60% των επιλέξιμων δαπανών για ολόκληρη την επικράτεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη την 6/7/2011, από 50% που ήταν αρχικά.

 

Επιλεξιμότητα δαπανών

Η επιλεξιμότητα των δαπανών, για τον πρώτο κύκλο υποβολής, υπολογίζεται από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος (24.05.2011)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

·          Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις

·         Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός

·          Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες

·          Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας

·          Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων

·          Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

·          Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας

·          Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων

·          Ανάπτυξη Πρωτοτύπων, Προτύπων & Τεχνικού Φακέλου

·          Λειτουργικές Δαπάνες

 

Φορείς διαχείρισης του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΜΜΕ) και ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

 

Περίοδος υποβολής – ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέοι όροι

Για τον πρώτο κύκλο υποβολής, οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (υποχρεωτικά) στον διαδικτυακό τόπο ependyseis.gr και http://www.ependyseis.gr/mis  από την 01.08.2011 μέχρι τις 18.10.2011 και ώρα 14:00.

 

Για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 500.000 € και θα καλυφθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου.

 

 

Έντυπα του προγράμματος

·         Συνέντευξη υπουργού την 06.07.2011, κατά την οποία αναφέρεται και στην απόφαση για αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης ΝΕΟ!

·         Οδηγός του Προγράμματος ”Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΝ ΙΙ

·         Απόφαση έγκρισης και προκήρυξης του Προγράμματος ”Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΝ ΙΙ

·         Περίληψη προκήρυξης του Προγράμματος ”Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΝ ΙΙ

·         Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το πρόγραμμα ”Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΝ ΙΙ

·         Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων στη ΓΓΒ και στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ”Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΝ ΙΙ

·         ΦΕΚ έκδοσης εκχώρησης αρμοδιοτήτων στη ΓΓΒ και στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ”Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΝ ΙΙ