Νέος Επενδυτικός Νόμος

 

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

 

 

 

Από 1/7 έως 30/9 οι αιτήσεις για νέους επιχειρηματίες στον επενδυτικό νόμο

 

Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.

 

Η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων προϋποθέτει από τους ενδιαφερόμενους την υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου κατά τα οριζόμενα στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 (Άρθρο 1).

 

Επίσης απαιτείται:

 

·         Να έχουν τη νομική μορφή που προβλέπεται από το νόμο 3908/2011.

 

·         Να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν (ή να είναι υπό ίδρυση).

 

·         Να μην συμμετέχουν σε αυτές με ποσοστό άνω του 20% (ή να ασκούν τη διοίκηση) φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο 12μηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

 

Επιχειρήσεις που υπάγονται στην Επιχειρηματικότητα των Νέων μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων (π.χ. Γενική Επιχειρηματικότητα) υπό την προϋπόθεση της μη-ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών.

 

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων είναι:

 

·         Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000 Ευρώ.

 

·         Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000 Ευρώ.

 

 

Τι χρηματοδοτείται

 

Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων δεν ενισχύονται οι δαπάνες παγίων της επένδυσης.

 

Ενισχύονται δαπάνες της επένδυσης που αφορούν:

 

Α. Δαπάνες ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης:

 

·         Υπηρεσίες συμβούλων που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης (νομικές, διοικητικές, κ.α.) μέχρι ποσοστού 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως ποσό 30.000 Ευρώ.

 

·         Τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης.

 

·         Μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και χρησιμοποίηση τεχνολογικών υποδομών (σε περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικού Πάρκου, Ζώνης Καινοτομίας, κ.α.).

 

·         Δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων).

 

·         Μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (υπό την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις).

 

Β. Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) για μίσθωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

 

 

Είδος, Ποσά και Ποσοστά Ενισχύσεων

 

Είδος: Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων παρέχεται ενίσχυση υπό τη μορφή της Επιχορήγησης ή/και της Επιδότησης Leasing.

 

Η ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της επιχείρησης μετά την ίδρυσή της.

 

Η Επιχορήγηση δεν μπορεί υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου (μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης).

 

Το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.

 

Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1.000.000 Ευρώ στην περίπτωση που γίνεται χρήση της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing).

 

Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 500.000 Ευρώ στην περίπτωση που γίνεται χρήση μόνο της Επιχορήγησης των δαπανών ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας.

 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα ποσοστά ενίσχυσης που χορηγούνται για τις επενδύσεις που υλοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο επί των Ενισχυόμενων Δαπανών (Α. Δαπάνες Ίδρυσης & Β. Δαπάνες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης) κάθε ενός εκ των 5 πρώτων ετών της επένδυσης:

 

Βόρειο Αιγαίο*

ΕΤΗ

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

Ποσοστό Ενίσχυσης

35%

35%

35%

25%

25%

 

(*)Για τα νησιά της Περιφέρειας με πληθυσμό < 5.000 κατοίκων παρέχεται επιπλέον ποσοστό Ενίσχυσης 5%.

 

Τα ίδια ποσοστά με αυτά της περιοχής μας (Βόρειο Αιγαίο) ισχύουν και στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.  Μόνο στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

 

 

Τρόπος χρηματοδότησης

 

Στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων δεν υπάρχουν περιορισμοί για τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί το επενδυτικό σχέδιο.

 

Τα πάγια της επένδυσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

 

·         Είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων.

 

·         Είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης (τραπεζικό δάνειο).

 

·         Είτε μέσω κρατικής ενίσχυσης (στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει υπαχθεί σε κάποιο άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων).

 

Ο φορέας οφείλει να προσκομίσει παραστατικά που θα τεκμηριώνουν τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει τουλάχιστον το 30% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου (εκτός των δαπανών Leasing) με έναν από τους παραπάνω τρόπους.

 

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο χρηματοδοτηθεί και με ιδία συμμετοχή κατά τα οριζόμενα στο νόμο 3908/2011 παρέχονται επιπλέον βαθμοί στα κριτήρια αξιολόγησης.

 

 

Δαπάνες που συνθέτουν το Κόστος Επένδυσης – Ενισχυόμενες Δαπάνες

 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διάκριση μεταξύ των: (α) δαπανών που συνθέτουν το Κόστος του Επενδυτικού Σχεδίου και (β) Ενισχυόμενων δαπανών, στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων.

 

Με τον (α) όρο των δαπανών που συνθέτουν το Κόστος του Επενδυτικού Σχεδίου εννοείται το σύνολο των δαπανών που στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 διαμορφώνουν το κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να είναι:

 

i. Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία

 

·         Δαπάνες κατασκευής ή αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

·         Δαπάνες αγοράς & εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

ii. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

 

·         Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.

 

·         Άδειες εκμετάλλευσης.

 

·         Μη νομικά κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις.

 

iii. Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

 

·         Όπως ορίζονται στην ΥΑ 17297.

 

iv. Δαπάνες Μίσθωσης Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Παραγωγής.

 

v. Αξία πάγιου εξοπλισμού που αποκτάται με σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

 

 

Με τον (β) όρο των Ενισχυόμενων δαπανών εννοείται το σύνολο των δαπανών που μπορούν να ενισχυθούν στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων όπως αναλύθηκαν παραπάνω (ενότητα «Τι χρηματοδοτείται»).

 

 

Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. καιι εξαιρέσεις

 

Από το συγκεκριμένο πλαίσιο ενισχύσεων ωφελούνται όλοι οι κλάδοι επιχειρηματικής δραστηριότητας που θεωρούνται επιλέξιμοι στα πλαίσια εφαρμογής του ν.3908/2011 (βάσει της «Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ΚΑΔ-2008»).

 

Εξαιρούνται αντίστοιχα οι ΚΑΔ που ανήκουν στις εξαιρέσεις του ν.3908/2011.

 

Άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στο ειδικό Καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων, σε αντιστοιχία με τις εξαιρέσεις του ν.3908/2011, αφορούν:

 

·         Επενδυτικά σχέδια στους τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας.

 

·         Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους όταν οι παραπάνω δημόσιοι φορείς συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό τους με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%.

 

·         Επενδυτικά σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού µε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή λαμβάνουν επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς (τακτική ή έκτακτη) που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.

 

·         Επενδυτικά σχέδια εταιρειών που λειτουργούν µε τη νομική μορφή της κοινωνίας της εταιρείας αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας, µε την εξαίρεση των σχημάτων Συνέργειας και Δικτύωσης (Clusters).

 

Ειδικότερα για τον τομέα του Τουρισμού, δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.3908/2011:

 

·         Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία μικρότερη των 3 αστέρων (3*), εκτός από τις επενδύσεις Τουρισμού Υγείας.

 

·         Επενδυτικά σχέδια που αφορούν μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας μικρότερης των 3 αστέρων (3*), καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία μικρότερη των 3 αστέρων (3*).

 

·         Επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει 6ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.

 

·         Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανέγερση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξαρτήτου κατηγορίας.

 

 

 

Δείτε σχετικές πληροφορίες:

 

1.    Ενημερωτικό Σημείωμα για το Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων

 

2.    Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Ν.3908/2011 (Αρ.Απόφασης 25618_ΦΕΚ)

 

3.    Παραδείγματα επιχειρηματικότητας των νέων