Προδημοσίευση προγράμματος ΕκσυγχρονIζομαι στον ΤουρισμO

                                                                            

Κατεβάστε και τυπώστε μια σύντομη περιγραφή (memo) της προδημοσίευσης

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”

 

Είδος ενίσχυσης: Οικονομική Ενίσχυση – Επιδότηση

 

Περιοχή υλοποίησης: Ολόκληρη η Ελλάδα

 

Τομείς ενδιαφέροντος: Τουρισμός

 

Προϋπολογισμός: € 27.000.000

 

                                                                            

 

Περίοδος υποβολής: Αναμένεται να ανακοινωθεί

 

 

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των τουριστικών υπηρεσιών. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την αναβάθμιση των ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων.

 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 

ü  Έχουν ως κύρια δραστηριότητα τουριστικές υπηρεσίες.

 

ü  Είναι υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα (με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας) ανεξαρτήτως κατηγορίας με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2008.

 

ü  Είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία των κληρονόμων καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

 

 

προΫπολογισμοσ

Το ύψος των ενισχυόμενων έργων είναι από 30.000€ έως 400.000€ και με μέγιστο όριο τον μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας διετίας της αιτούσας επιχείρησης.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

ü  Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

 

ü  Μηχανολογικός εξοπλισμός

 

ü  Δαπάνες προβολής – διαφήμισης

 

ü  Δαπάνες διαδικτυακών υπηρεσιών (ιστοσελίδες)

 

ü  Δαπάνες υπηρεσιών συμβούλων

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% και 5% επιπλέον αύξηση στα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλυφτεί από ιδία συμμετοχή και τραπεζικό δανεισμό.

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι όροι και προδιαγραφές του προγράμματος μπορούν να αλλάξουν μέχρι την οριστική του προκήρυξη (από την μέχρι σήμερα προδημοσίευση)