ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΣΠΑ) ενίσχυσης ΜΜΕ

 

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός, αφού ανέρχεται σε 22,5 εκ. ευρώ. 

J

Με άλλα λόγια, αν η κάθε επιχείρηση που θα εγκριθεί, ενισχυθεί με ποσό 35.000€ (ένας υποθετικός μέσος όρος που αντιστοιχεί σε μέσο ύψος εγκεκριμένων επενδύσεων στις 70.000€) τότε στο πρόγραμμα «χωράνε» περισσότερες από 650 επενδύσεις. Με μια μικρή αναγωγή στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, υπολογίζονται περί τις 200 με 250 εγκρίσεις! Στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2009 (Α’ Δράση ΕΣΠΑ) είχαν εγκριθεί στη Χίο περί τις 70 επιχειρήσεις.

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο υφιστάμενων όσο και νέων-υπό σύσταση επιχειρήσεων. 

J

Στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2009 έπρεπε η επιχείρηση να έχει ιδρυθεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν.  Σήμερα, μπορεί η πρόταση να υποβληθεί, ακόμα και από ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ επιχείρηση, και άρα ο επιχειρηματίας να «βαδίζει» εκ του ασφαλούς!

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης όλων των τομέων της οικονομίας, από την μεταποίηση και τον τουρισμό μέχρι το εμπόριο και τις υπηρεσίες, αλλά μόνο για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες (ΚΑΔ). 

J

Στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2009 έπρεπε η επιχείρηση να έχει επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) πριν την προκήρυξη του προγράμματος. Τώρα, ακόμα και αν μια επιχείρηση δεν έχει επιλέξιμη δραστηριότητα, μπορεί να τη δηλώσει πριν να υποβάλλει πρόταση και να ενταχθεί(!) κάνοντας επενδύσεις σε αυτή τη δραστηριότητα. Θα μπορούσε για παράδειγμα, ένα μαγαζί λιανικής, που δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα, να ενταχθεί για μια επένδυση σε χονδρεμπόριο ή για τη δημιουργία ενοικιαζομένων δωματίων.

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ανεξαρτήτου μεγέθους (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες). 

J

Στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2009 υπήρχαν κατώτατα όρια τζίρου που θα έπρεπε να έχει η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί.

Μη υποχρέωση τεκμηρίωσης με αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (Δάνειο ή/και Ιδία Συμμετοχή). 

J

Στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2009 οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ενταχθούν, έπρεπε να αποδεικνύουν, με τραπεζικά διαθέσιμα και προεγκρίσεις δανείων, τη δυνατότητά τους να καταβάλλουν την ίδια συμμετοχή.  Ακόμα και υποσχέσεις για ρευστοποιήσεις ακίνητης περιουσίας ήταν απαραίτητες.  Σήμερα παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής εξ΄ ολοκλήρου με δανεισμό, χωρίς να απαιτείται η προέγκριση ή το θετικό ενδιαφέρον από Τραπεζικό ή άλλο δανειοδοτικό Οργανισμό.

Μη υποχρέωση τεκμηρίωσης της καταβολής της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση της επένδυσης. 

J

Στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2009, όπως και στα περισσότερα προγράμματα μέχρι σήμερα, έπρεπε να πιστοποιείται κατά τη φάση της υλοποίησης, η καταβολή της ίδιας συμμετοχής με την ισόποση αύξηση των κεφαλαίων της επιχείρησης, γεγονός που …έχει τα κόστη του (πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τροποποιήσεις καταστατικών, κλπ.).  Σήμερα, αρκεί η εξόφληση των παραστατικών της επένδυσης!

Καταβολή προκαταβολής μέχρι και το 100% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 

J

Στα περισσότερα προγράμματα μέχρι σήμερα, «πληρώνονται» εξοφλημένες δαπάνες.  Αν οι Τράπεζες ή εγγυοδοτικοί μηχανισμοί όπως το ΕΤΕΑΝ παίξουν το ρόλο τους, ο επενδυτής θα επιχορηγείται προκαταβολικά!

Ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος. 

J

Με αυτό τον τρόπο, άνθρωποι που ζουν και δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο θα έχουν ενεργό ρόλο σε όλες τις διαδικασίες του προγράμματος, από το σχεδιασμό του μέχρι και την αξιολόγηση-βαθμολόγηση και αργότερα την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, γεγονός που αναμένεται να επιδράσει ιδιαίτερα θετικά σε όλη την προσπάθεια των επιχειρήσεων.

Δυνατότητα καταβολής δημόσιας δαπάνης με υλοποίηση του 30% του Επιχειρηματικού Σχεδίου. 

J

Μέχρι σήμερα, έπρεπε να υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% των εγκεκριμένων έργων, γεγονός που είχε άμεσο αντίκτυπο στη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Επιλεξιμότητα προκαταβολών σε προμηθευτές σε ποσοστό έως και 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ως δαπάνες προς πιστοποίηση και χρηματοδότηση. 

J

Μέχρι σήμερα, πληρώνονταν ολοκληρωμένες δαπάνες.  Σήμερα πιστοποιούνται και «πληρώνονται» προκαταβολές!

Ευρύτατο φάσμα επιλέξιμων δαπανών. 

J

Επιδοτούνται δαπάνες κτιριακών διαμορφώσεων μέχρι και ανέγερσης κτιρίου, δαπάνες περιβάλλοντος χώρου, δαπάνες όλων των ειδών του εξοπλισμού (μηχανογράφησης, παραγωγικού εξοπλισμού, κ.ά.), δαπάνη για την αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου, κ.ά.

Επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (νέες και υπό σύσταση) μέχρι και 40% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

J

Μέχρι σήμερα χρηματοδοτούνταν μόνο παγιοποιημένες δαπάνες.  Για πρώτη φορά υπάρχει μέριμνα και για δαπάνες λειτουργίας των επιχειρήσεων (ενοίκια, φως, νερό, τηλέφωνο, κ.ά.) έστω και με μικρότερο ποσοστό επιδότησης (25%).

Μη υποχρεωτική δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 

J

Στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2009, για να ενταχθεί μια επιχείρηση έπρεπε να διατηρήσει την απασχόληση του 2008 και μόνο με δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης που η διατήρησή τους ελέγχεται για την επόμενη τριετία, υπήρχε θετική βαθμολογία.  Αυτό ήταν μια από τις βασικές αιτίες του μικρού βαθμού υλοποίησης εγκεκριμένων έργων στο προηγούμενο πλαίσιο.

Άλλα πλεονεκτήματα: 

J

Μη εμπλοκή του Τειρεσία στις Διαδικασίες αξιολόγησης.

J

Διαφανές και Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης-επιλογής υποψηφίων με τη χρήση κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος.

J

Δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΤΕΑΝ, ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ κλπ) για την διευκόλυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

J

Εξασφάλιση άδειας λειτουργίας (όπου απαιτείται) ακόμα και έξι (6) μήνες μετά την εκταμίευση της χρηματοδότησης.

 

Related Posts