Παράταση μέχρι 20 Μαρτίου για τους δυνητικά εντασσόμενους στην Β’ Δράση ΕΣΠΑ

Με απόφαση που εκδόθηκε την 10/2/2014, παρατείνεται μέχρι τις 20/3/2014 (από 28/2/2014 που ήταν αρχικά ορισμένη) η δυνατότητα για την οριστική ένταξη των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο Πρόγραμμα: «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013».

Να υπενθυμίσουμε οτι για να ενταχθουν οριστικά τα δυνητικά εντασσόμενα έργα, υπάρχουν δυο τρόποι:

  1. Είτε να παρουσιάσουν επιστολή έγκρισης δανείου από Τράπεζα για ποσό ύψους 20% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, 
  2. είτε να παρουσιάσουν υλοποιημένο μέχρι την τελική προθεσμία που προαναφέρθηκε, το 30% του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικείμένου.

Related Posts