Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο 152 εκατ. ευρώ για τους Καλλικρατικούς Δήμους

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Δελτίο Τύπου (από το Υπουργείο Εσωτερικών)

 

 

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει οξεία οικονομική κρίση. Η υπέρβαση της κρίσης δεν μπορεί να επιτευχθεί με δημοσιονομική προσαρμογή που η μόνη της διάσταση είναι η συνεχής συμπίεση του εισοδήματος και των δημοσίων δαπανών.

 

 

Η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να αποκτήσει και αναπτυξιακή διάσταση. Αυτή είναι η δέσμευση της κυβέρνησης. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη, η χώρα πρέπει να παράξει πραγματικό εισόδημα και αυτό θα γίνει, αν αναδείξουμε νέο παραγωγικό μοντέλο, νέους παραγωγούς σε εστιασμένες παραγωγικές δράσεις και τομείς. Η χώρα έχει πολλούς καταναλωτές και ελάχιστους παραγωγούς.

 

 

Το κεντρικό κράτος απέτυχε μέχρι στιγμής να προσανατολίσει την οικονομία και δημιουργικές δυνάμεις προς ένα σαφές παραγωγικό σχέδιο, στην ανάδειξη και ανάπτυξη συγκεκριμένων παραγωγικών τομέων (π.χ. αναδιάρθρωση αγροτικής παραγωγής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

 

 

Την μέχρι στιγμής αδυναμία του κεντρικού κράτους πρέπει και μπορούν να θεραπεύσουν οι αποκεντρωμένοι και περιφερειακοί διοικητικοί θεσμοί. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να παίξουν το ρόλο του καταλύτη στη διοργάνωση παραγωγικών σχεδίων, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της τοπικής και περιφερειακής μικροκλίμακας. Αυτοί γνωρίζουν τα δεδομένα και τις δυνατότητες των επί μέρους γεωγραφικών ενοτήτων.

 

 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει και μπορούν να συγκροτήσουν τοπικά και περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, δίνοντας απάντηση και στο πρόβλημα της ανεργίας.

 

 

Για να συμβεί αυτό, η αυτοδιοίκηση πρέπει να ενισχυθεί. Πρέπει, δηλαδή, η αυτοδιοίκηση να αυξήσει τη διοικητική ικανότητά της, να μετατραπεί σε ψηφιακή και να βελτιώσει την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

 

Το πρώτο βήμα έγινε με την εξωτερική διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Ψηφίσθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και δημιουργήθηκε μια νέα διοικητική αρχιτεκτονική. Η πιο κρίσιμη, όμως, διοικητική μεταρρύθμιση είναι η εσωτερική. Η επέμβαση, δηλαδή, στη διοικητική μικροκλίμακα, στο εσωτερικό των λειτουργιών των δήμων και των περιφερειών, ώστε να καταστούν στην πράξη οι θεσμοί της αποκέντρωσης ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας στους πολίτες και να συγκροτούν πρότυπα παραγωγικά και αναπτυξιακά σχέδια, αξιοποιώντας τις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής τους.

 

 

Για να πετύχουμε:

 

a.    τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ

 

b.    τη ψηφιακή αυτοδιοίκηση και

 

c.    την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

 

Επεξεργασθήκαμε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, 150 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.

 

1ος ΑΞΟΝΑΣ: Οργανωτική και Λειτουργική Αναδιάρθρωση – Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας (Π/Υ 44.300.000 €)

 

·         Υποστήριξη σχεδιασμού και εφαρμογής οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών και βελτιώσεων και διαχείριση αλλαγής

 

·         Σχεδιασμός αλλαγών, βελτιώσεων και νέων προτύπων λειτουργίας των Δήμων – Εφαρμογή σε δέκα πρότυπους Δήμους

 

·         Σχεδιασμός αλλαγών, βελτιώσεων και νέων προτύπων λειτουργίας Περιφερειών – Εφαρμογή σε δύο πρότυπες Περιφέρειες

 

·         Επέκταση αλλαγών, βελτιώσεων και νέων προτύπων λειτουργίας στο σύνολο των Περιφερειών.

 

·         Επέκταση αλλαγών, βελτιώσεων και νέων προτύπων λειτουργίας στο σύνολο των Δήμων.

 

 

2ος ΑΞΟΝΑΣ: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση (Π/Υ 65.500.000 €)

 

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ηλεκτρονική υποστήριξη:

 

·         Των διοικητικών και επιχειρησιακών λειτουργιών των ΟΤΑ, στο σύνολο των διαδικασιών τους.

 

·         Της επικοινωνίας κα της συνεργασίας των ΟΤΑ με το εξωτερικό τους περιβάλλον.

 

·         Του στρατηγικού σχεδιασμού και της αξιολόγησης της απόδοσης των ΟΤΑ.

 

 

3ος ΑΞΟΝΑΣ: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Π/Υ 38.000.000 €)

 

·         Ενημέρωση – Επιμόρφωση Δημάρχων και Περιφερειαρχών.

 

·         Επιμόρφωση Δημοτικών & Περιφερειακών Συμβούλων

 

·         Αναβάθμιση δεξιοτήτων – Κατάρτιση εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού.

 

·         Δράσεις για την ενδυνάμωση και προσαρμογή των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές.

 

·         Δράσεις για την ενδυνάμωση του μοντέλου της δια βίου μάθησης και της συνεχούς ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

4ος ΑΞΟΝΑΣ: Υποστήριξη της Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π/Υ 4.500.000 €)

 

·         Τεχνική Υποστήριξη – Αξιολόγηση ΕΠΚ

 

·         Ενέργειες Δημοσιότητας

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε. Π. «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του ΕΠΚ διαμορφώνεται στα 152,3 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 86,8 εκ. ευρώ αφορούν χρηματοδότηση του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και τα 65,5 εκ. ευρώ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

 

Related Posts