Αυξημένα αναμένονται τα κονδύλια ενίσχυσης του επενδυτικού νόμου για την επόμενη φάση του Οκτωβρίου

Ολοκληρώθηκε την 31/5/2011 η υποβολή των προτάσεων στον επενδυτικό νόμο 3908/2011. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υποβλήθηκαν 142 σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 721 εκ. ευρώ, στα καθεστώτα περιφερειακής συνοχής, τεχνολογικής ανάπτυξης και γενικής επιχειρηματικότητας.

 

Η επόμενη περίοδος υποβολής προτάσεων είναι τον Οκτώβριο του 2011.

 

Τα τελικά ποσά ενίσχυσης που θα διατεθούν στην επόμενη προκήρυξη των προγραμμάτων:

 

·         Επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας: 600 εκ. ευρώ φορολογική απαλλαγή και όσα δεν έχουν αντληθεί από την πρώτη περίοδο.

 

·         Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής: 400 εκ. ευρώ επιχορήγηση και 160 εκ. ευρώ φορολογική απαλλαγή και όσα δεν έχουν αντληθεί από την πρώτη περίοδο.

 

·         Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης: όσα δεν έχουν αντληθεί από την πρώτη περίοδο.

 

Από το συνολικό ποσό των 2 εκ. ευρώ για φορολογική απαλλαγή και του 1 εκ. επιχορήγησης για το 2011, οι κατατεθειμένες προτάσεις της πρώτης φάσης δεν αναμένεται να απορροφήσουν πάνω από το 10% του συνολικού προϋπολογισμού. Συνεπώς για τον κύκλο του Οκτωβρίου, πρόκειται κατ’ εκτίμηση να διατεθεί το 90% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του 2011.

 

Οι κυριότερες αιτίες του χαμηλού σχετικά αριθμού υποβολών στην πρώτη φάση του επενδυτικού νόμου είναι:

 

·         Το κλίμα και η τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

 

·         Το μικρό χρονικό περιθώριο προετοιμασίας των επιχειρήσεων (λιγότερο από 2 μήνες από την πρόσκληση υποβολής και δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής).

 

·         Η έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων.

 

·         Η δυσκολία των τραπεζών για έγκριση δανείων ή συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε συνδυασμό με τη χρονοβόρα σχετική διαδικασία.

 

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμάζονται από τώρα για τη φάση του Οκτωβρίου, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 

·         Επιλογή έμπειρου και αξιόπιστου συμβούλου. Εδώ το γραφείο μας μπορεί με την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει να βοηθήσει σημαντικά.

 

·         Συλλογή προσφορών και κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου.

 

·         Προσδιορισμό του χρηματοδοτικού σχήματος λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ρευστότητας και δανεισμού που έχουν (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, χρήση ίδιων κεφαλαίων, leasing, δανεισμός από τράπεζα).

 

·         Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και διερεύνηση δυνατοτήτων δανεισμού.

 

·         Συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και προετοιμασία υποβολής.

 

 

 

Related Posts