Ενισχύεται η ρευστότητα των επιχειρήσεων με τις αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο

Στις αλλαγές που γίνονται στον αναπτυξιακό νόμο περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αλλά και η διευκόλυνση της υλοποίησης, όπως και του ελέγχου των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:

Δίνεται στον επενδυτή η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.

Θα μπορεί ο επενδυτής να καλύψει την υποχρέωση της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση, όπως αυτή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινητών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του καταστάσεις ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τη μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών.

Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και άνω, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή και ο επενδυτής:

Λαμβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100%. Διαφορετικά μπορεί να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή, για το υπολειπόμενο ποσό της αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξημένη κατά 10%, από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της εγγυητικής επιστολής, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής του μείγματος ευεργετημάτων του Αναπτυξιακού Νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.ά.) για επενδύσεις κάτω από 50 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για μικρούς και μεσαίους επενδυτές. Το ανώτατο ύψος των επιχορηγήσεων σε φοροαπαλλαγές και ρευστό θα ορίζεται κάθε φορά με υπουργικές αποφάσεις. Παρ’ όλα αυτά, για επενδύσεις πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ η ενίσχυση θα δίνεται μόνο μέσω φοροαπαλλαγών.

Σε όσους επενδυτές προτιμήσουν τις φοροαπαλλαγές ή υλοποιούν μεγάλες επενδύσεις που δίνεται η δυνατότητα ανάλωσης της κρατικής επιχορήγησης σε φοροαπαλλαγές μέσα σε 12 χρόνια μετά το πρώτο χρόνο ολοκλήρωσης της επένδυσης, τώρα θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή μέσα σε δύο χρόνια διαιρώντας την σε δύο ισόποσες δόσεις.

Παρέχεται από το νομοσχέδιο η δυνατότητα, κατόπιν αίτησης του επενδυτή, διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.

Δίνεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά.

Επαναφέρεται το όριο κύρωσης από τη Βουλή από τα €150 εκατομμύρια στα €50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας.

Στο ίδιο νόμο περιλαμβάνονται οι αποφάσεις για τρεις μεγάλες επενδύσεις οι οποίες αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 800 νέες θέσεις εργασίας και θα πρέπει να πάρουν πλέον την έγκρισης της Βουλής.

 

Related Posts