Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων: Πιο γρήγορα οι εκταμιεύσεις!

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης», επιτρέπει στους ωφελούμενους να πάρουν συντομότερα την επιδότηση που δικαιούνται. 

Πιο συγκεκριμένα, η σελίδα 35 του οδηγού, Κεφάλαιο 13 «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ», Παράγραφος 13.1 «Εκθέσεις προόδου έργων – πιστοποίηση», το δεύτερο σημείο «Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, μετά την εκτέλεση του 50% τουλάχιστον του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου» αντικαθίσταται με το παρακάτω:

«Η Πρώτη Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.

Η Δεύτερη Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.»

Related Posts