Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη για συμμετοχή στο διαγωνισμό “Καινοτομία – Νέα Επιχειρηματική Ιδέα”

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

“Καινοτομία – Νέα Επιχειρηματική Ιδέα” 

Ο Διαγωνισμός «Καινοτομία – Νέα Επιχειρηματική Ιδέα» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς έχει ως αντικείμενο νέες πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες / προτάσεις, οι οποίες αφορούν τις «Θεματικές Ενότητες» όπως αυτές ορίζονται παρακάτω.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς όπως το εμπόριο ή ο δευτερογενής τομέας με χρήση καινοτόμων συστημάτων ή με παροχή επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών.

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, καθώς και της διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν νικητές και διακριθέντες στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι νόμιμα μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, Κύπριος ή άλλος κοινοτικός υπήκοος ή Έλληνας του εξωτερικού, 18 ετών και άνω (έως 30 ετών) κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά. Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως πέντε (5). Κάθε φυσικό πρόσωπο ή ομάδα συμμετέχει σε μια και μόνο Θεματική ενότητα με μια και μόνο πρόταση.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν σε μια από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες :

1) Επιχειρηματικότητα στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

2) Υπηρεσίες στους τομείς του Περιβάλλοντος – Πολιτισμού – Αθλητισμού με χρήση νέων τεχνολογιών

3) Αγροτική επιχειρηματικότητα

4) Γενικές επιχειρηματικές προτάσεις

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ως εξής :

Κατάθεση Επιχειρηματικού Σχεδίου : η κατάθεση της επιχειρηματικής ιδέας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 15 Δεκεμβρίου 2012 έως 20 Ιανουαρίου 2013 και θα αποστέλλεται στο email [email protected] σε μορφή word.doc και PDF και έκτασης έως και 10 σελίδων. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους ή/και τα στοιχεία των υπολοίπων μελών της ομάδας τους στο έντυπο υποβολής προσωπικών στοιχείων (θα σημειώνεται ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας από την ομάδα) και να την συμπεριλάβουν (εκτός του εγγράφου με το επιχειρηματικό σχέδιο και του αντίστοιχου PDF) ως συνημμένο έγγραφο.

Στο κείμενο που θα περιλαμβάνει την επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να περιγράφεται η επιχειρηματική πρόταση και να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενότητες :

  • Τίτλος επιχειρηματικής πρότασης
  • Στόχος της επιχειρηματικής ιδέας
  • Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών / προϊόντων
  • Βασικά στοιχεία καινοτομίας και πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό
  • Αγορά και πιθανοί πελάτες στους οποίους απευθύνεται
  • Τρόποι παραγωγής / προμήθειας και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της πρότασης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από επιστημονική επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της υποβολής προτάσεων.

Οι συμμετέχοντες των οποίων θα διακριθεί η επιχειρηματική τους πρόταση, θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα, καθώς θα τους παρέχεται 4μηνη μηνιαία υποτροφία, επαγγελματικός χώρος πλήρως εξοπλισμένος, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια από εξειδικευμένους συμβούλους, μαθήματα από ειδικούς καθηγητές καθώς και η παροχή δικτύωσης νέων δημιουργών μεταξύ τους αλλά και με δυνητικούς επενδυτές ή και συνεργάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ. 

Related Posts