Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Κατάργηση κατώτατων αμοιβών των ενεργειακών επιθεωρητών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προβαίνει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχεδίου νόμου για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων». Με τις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την αναδιατυπωμένη Οδηγία «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Παράλληλα κωδικοποιείται και επικαιροποιείται η ήδη υπάρχουσα σχετική νομοθεσία για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με τη θέσπιση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και του θεσμού των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Σύμφωνα με το άρθρο 17, του υπο διαβούλευση σχεδίου νόμου, η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από μηχανικούς οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, μετά από εξειδίκευση, εκπαίδευση και εξετάσεις, προκειμένου να ασκήσουν τη δραστηριότητα του ενεργειακού επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 23, του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 249) και ισχύει και εγγράφονται στα οικεία Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών.

**Τροποποιείται το άρθρο 10, ως εξής:

«Άρθρο 10 – Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών

1.    Η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας καθορίζεται ελεύθερα με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις παρακάτω τιμές:

α) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας, δύο και μισό (2,5) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στο σύνολο.

β) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες με χρήση κατοικίας, δύο (2) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ στο σύνολο.

2. Η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις παρακάτω τιμές:

                     Με εγκατεστημένη ισχύ έως και 200kW, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

                     Με εγκατεστημένη ισχύ από 201 έως και 400 kW, τετρακόσια (400) ευρώ.

                     Με εγκατεστημένη ισχύ από 401 και άνω, οκτακόσια (800) ευρώ.

Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα. Από τα Νομικά Πρόσωπα καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την εγγραφή τους. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ…….), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.

Το σχέδιο νόμου θα βρίσκεται σε ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου στο opengov.gr έως την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012.

Έως την παραπάνω ημερομηνία, μπορούν να αποστέλλονται τα σχόλια και οι παρατηρήσεις για τα επιμέρους άρθρα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στο τελικό σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

 

Related Posts