Αυτοδίκαιη παράταση ενός έτους στην οκλήρωση των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο μετά την 1η Ιουλίου 2007

Παρατείνεται κατά ένα έτος, λόγω προβλημάτων που προκαλεί η χρηματοοικονομική κρίση, η ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο μετά την 1η Ιουλίου 2007.

 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την απλοποίηση του ΕΣΠΑ που κατατέθηκε στην Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας, αφού λήφθηκαν υπόψη οι συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσης, όπως π.χ. η μειωμένη ρευστότητα των επιχειρήσεων, οι αυξανόμενες δυσχέρειες στην τραπεζική χρηματοδότηση και γενικότερα η ύπαρξη εμποδίων στην υλοποίηση των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών κλπ., προτείνεται να επεκταθεί το δικαίωμα παράτασης κατά ένα έτος και σε όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 κατά τη δεύτερη φάση του, ήτοι από τη 1η Ιουλίου 2007 και έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 3752/2009 (Υ.Ε.Κ. Α’ 40/4-3-2009) «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» χορηγήθηκε παράταση κατά ένα (1) έτος όλων των επενδυτικών σχεδίων που υπάχθηκαν στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, κατά την πρώτη φάση του, ήτοι από την ψήφισή του και έως την 30-6-2007.

 

Η ρύθμιση της χορήγησης παράτασης του ενός (1) έτους θα εφαρμοσθεί, όπως και η θεσπισθείσα με το νόμο 3752/2009, αυτοδίκαια, δηλαδή χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης, σε όλες τις εγκριτικές πράξεις, που είτε εμπεριέχουν την αρχικό προθεσμία ολοκλήρωσης, είτε έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη παράταση του άρθρου 5 παράγραφος 5 του νόμου 3299/2004.

 

Related Posts