Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ: Αποτελέσματα

Δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων ενίσχυσης των start-up επιχειρήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. “ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ”

 

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντάχθηκαν για χρηματοδότηση 2.228 επιχειρηματικά σχέδια, ανέργων και επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Συγκεκριμένα στη Δράση Ι του εν λόγω Προγράμματος, η οποία αφορά ανέργους, εντάχθηκαν 1.626 προτάσεις, ενώ στην Δράση ΙΙ, η οποία αφορά υπάρχουσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν 602 προτάσεις.

Το σύνολο των επιλεγέντων επιχειρηματικών σχεδίων και στις δυο δράσεις δημιουργούν 3.500 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους που διαθέτουν κάρτα ανεργίας.

Στις οχτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1, στις οποίες ανήκει και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εντάχθηκαν συνολικά 1.645 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού και δημόσιας χρηματοδότησης (το πρόγραμμα επιδοτεί το 100% του προϋπολογισμού έκαστου επιχειρηματικού σχεδίου) €53.868.270,44.

Στη Δράση 1 εντάχθηκαν 1.325 έργα συνολικού προϋπολογισμού/δημόσιας χρηματοδότησης 43.789.711,76 ενώ στη Δράση 2 εντάχθηκαν 320 έργα συνολικού προϋπολογισμού/δημόσιας χρηματοδότησης €10.078.558,68.

Επισημαίνεται ότι η μεγάλη απήχηση του Προγράμματος οδήγησε στην ανάγκη για εξασφάλιση πρόσθετων πόρων κατά 40 εκ. ευρώ στο σύνολο του προγράμματος. Η ένταξη επιπλέον έργων αναμένεται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αύξηση αυτή.

Το σύνολο των ενδιαφερομένων (επιλεγέντες, επιτυχόντες και αποτυχόντες) θα ενημερωθεί εγγράφως στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι επιλεγέντες μετά την επίσημη ενημέρωσή τους θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπεται από την προκήρυξη σε διάστημα έως δυο μηνών, προκειμένου να ενισχυθεί το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα καλύπτει το 100% του προβλεπομένου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων ενίσχυσης των start-up επιχειρήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. “ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ”

 

 

Related Posts