Αναπτυξιακός Προγραμματισμός 2014-2020

Στόχος της πρώτης εγκυκλίου για την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας για την περίοδο 2014 – 2020 είναι η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και η έναρξη προετοιμασίας τους για τη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι προτάσεις αυτές θα συμβάλουν στην κατάρτιση του συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας και επιμέρους τόσο του Εθνικού Αναπτυξιακού Σκέλους για την περίοδο 2014-2020 όσο και της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης (στα αγγλικά Partnership Contract – η πλειοψηφία των κρατών μελών προτείνουν τη μετονομασία της σε «Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης – Partnership Agreement»,) δηλαδή του «νέου ΕΣΠΑ» της περιόδου 2014-2020 που αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγραμματισμού.

Συνοπτικά:

  • Στο Κεφάλαιο 1 της εγκυκλίου αποτυπώνεται μια συνοπτική περιγραφή του πλαισίου χάραξης πολιτικής στη χώρα και στην Ε.Ε. με την κοινωνικοοικονομική κρίση και την ύφεση επίμονα παρούσες. Συμπεριλαμβάνονται επίσης αναφορές στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής για την περίοδο 2012-2015, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το ευρύτερο περιβάλλον σχεδιασμού, στη στρατηγική Ευρώπη 2020, στο Νόμο για τη διοικητική αναδιάρθρωση (Καλλικράτη) και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.
  • Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μία πρώτη συνοπτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της χώρας και των περιφερειών της και ο τρόπος που αυτές έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, η οποία βασίζεται σε σχετικές μελέτες που έχει αναθέσει το ΥπΑΑΝ.

Επιπλέον, αναδεικνύονται κάποιες, πρώτες, γενικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της χώρας που βασίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και την ανάγκη αλλαγής του αναπτυξιακού υποδείγματος με βάση τις ανάγκες και το δυναμικό (τις δυνατότητες) των περιφερειών της χώρας.

  • Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το υπό διαπραγμάτευση κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει την περίοδο 2014-2020, οι βασικές εθνικές θέσεις όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. καθώς και η πορεία των διαπραγματεύσεων έως σήμερα.
  • Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται περιγραφή της ροής των διαδικασιών για την κατάρτιση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της περιόδου 2014-2020 με την παρουσίαση του οργανογράμματος και του χρονοδιαγράμματος κατάρτισής του.
  • Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται αναφορά στη διαμόρφωση κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής με βάση προτάσεις που θα υποβληθούν από υπουργεία και περιφέρειες.

Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της εγκυκλίου.

Related Posts