Το ελάχιστο ύψος του κάθε επενδυτικού σχεδίου, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ως εξής:

§  50.000€ για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,

§  100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις

§  150.000€ για μικρές επιχειρήσεις

§  250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster

§  500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου ορίζονται σε: 5.000.000€ για κάθε επενδυτικό σχέδιο, 10.000.000€ για κάθε επιχείρηση και 20.000.000€ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων.

 

Περίληψη Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016