Προβλέπονται τα παρακάτω είδη ενισχύσεων:

1.        Φορολογική απαλλαγή: απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης αφαιρουμένων του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους, κατά μέγιστο εντός 15 φορολογικών ετών, από την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

2.        Επιχορήγηση: Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

3.        Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, όπου η μέγιστη διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

4.        Επιδότηση μισθολογικού κόστους: κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

5.        Χρηματοδοτικά εργαλεία

6.        Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια.

7.        Ταχεία αδειοδότηση

8.        Δάνεια

9.        Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών, με τα εξής είδη:

  • Ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.
  • Δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

Όλες οι παραπάνω μορφές ενισχύσεων παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά ανάλογα με τα καθεστώτα ενισχύσεων των νόμων.

 
Περίληψη Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016