Ο Αναπτυξιακός 4399/2016 αποτελεί τον νέο Νόμο της χώρας που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων προς αξιολόγηση και έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις του.

Κεντρικοί στόχοι του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι:

§  η επενδυτική επανεκκίνηση, ιδιαίτερα μέσω της επανεκβιομηχάνισης της χώρας σε κατευθύνσεις υποσχόμενες άμεσα και σταθερά αποτελέσματα η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης λιγότερο ευνοημένων περιοχών,

§  η υποβοήθηση, οριοθέτηση και καθοδήγηση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο

§  η αύξηση της απασχόλησης με τη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, που απασχολούν ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αναστραφεί η τάση φυγής ιδίως των νέων επιστημόνων.

Δείτε από το σχετικό menu τους αναλυτικούς όρους και προδιαγραφές για τα πλαίσια ένταξης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στον Νόμο και κατεβάστε μια σύντομη περιγραφή του. 

 

Περίληψη Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016