Αναμενόμενα προγράμματα μέσα στο 2014

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 που έγκρίθηκε στις 23/5/2014 από την Ευρωπαΐκή Επιτροπή, τα προγράμματα που αναμένονται να προκηρυχθούν μέσα στη χρονιά (2014) είναι αυτά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Δεδομένου οτι τα κοινωνικά προβλήματα είναι περισσότερο οξυμένα στη χώρα μας λόγω της κρίσης, το μεγαλύτερο τμήμα των κονδυλίων που αφορά τα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα (για την ανεργία, τη φτώχεια, κλπ.) θα διοχετευθεί στην κοινωνία τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου ΕΣΠΑ.

Συνολικά, τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρησιακών προγραμμάτων και οι δράσεις που θα ενισχυθούν κατά την περίοδο 2014-2020, έχουν ως εξής:

 

Α. «Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία» (Προϋπολογισμός: 4,55 δισ. ευρώ)

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο θα απορροφήσει το 25 % των πόρων.  Οι 9 τομείς προτεραιότητας, όπως προέκυψαν από μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey, θα αφορούν:

1. Τουρισμός

2. Αγροδιατροφικός τομέας

3. Logistics

4. Περιβαλλοντική Βιομηχανία

5. Φάρμακα-Υγεία

6. Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας

7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

8. Δημιουργικές Βιομηχανίες

9. Πολιτισμός

Ενισχύσεις για: εξαγωγικές επιχειρήσεις, πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων, νέες επιχειρήσεις από νέους-γυναίκες, τουριστική προβολή, εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση – αξιοποίηση αποβλήτων, καινοτομία

 

Β. «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου» (Προϋπολογισμός: 0,5 δισ. ευρώ)

Δράσεις: 

1. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες

2. Εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης

3. Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού

4. Αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού

5. Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας

6. Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης

7. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας

 

Γ. «Περιβάλλον-Μεταφορές» (Προϋπολογισμός: 4,2 δισ. ευρώ)

Δράσεις: 

1. Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου

2. Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης

3. Έργα αεροδρομίων

4. Λιμενικά έργα

5. Διαχείριση αποβλήτων

6. Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ

 

Δ.«Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση» (Προϋπολογισμός: 2,5 δισ. ευρώ) – Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25% σε 31%

Δράσεις: 

1. Κατάρτιση-βελτίωση δεξιοτήτων

2. Κουπόνια ανέργων

3. Βρεφονηπιακοί σταθμοί

4. Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ

5. Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργους

6. Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος

7. Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας

8. Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου

9. Απασχόληση νέων

 

Ε. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Προϋπολογισμός: 5,2 δισ. ευρώ εκ των οποίων 1,5 δισ. ευρώ μέσω ΠΕΠ)

1. Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

2. Στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα,

3. Στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων

4. Στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

5. Διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο,

6. Υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

 

ΣΤ. Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (Προϋπολογισμός -εκτιμώμενο ποσό- 333 εκατ. ευρώ)

1. Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση)

2. Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία

3. Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας

4. Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

 

Ζ.  13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά (Προϋπολογισμός: 6,75 δισ. ευρώ) – Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραμμα από 22% στο 35%.

1. Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) ΜΟΝΟ για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ

2. Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα

3. Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις

4. Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα

Related Posts