Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ προδημοσιεύτηκε και αναμένεται η προκήρυξη καινούριου προγράμματος που σκοπεύει στην «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. οι οποίες έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013 και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.  Ως πολύ μικρές ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 10 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. €,  ενώ ως μικρές ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της, όπως και ο ισολογισμός της, δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €.  Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, επιλέξιμες αναμένεται να είναι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

1.   Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

1.1.          Τομέας Φρούτων και λαχανικών

1.2.          Τομέας λαδιού

1.3.          Τομέας Γαλακτοκομικά προϊόντα

1.4.          Προϊόντα Αλευρόμυλων

1.5.          Αμυλούχα Προϊόντα

1.6.          Είδη Αρτοποιίας

1.7.          Ζυμαρικά

1.8.          Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής

1.9.          Παρασκευή Ζάχαρης

1.10.        Αρτύματα – Καρυκεύματα

1.11.        Έτοιμα γεύματα

1.12.        Παραγωγή ζωοτροφών

1.13.        Αλκοολούχα Προϊόντα

1.14.        Μεταλλικό Νερό

1.15.        Χυμοί

1.16.        Αναψυκτικά

1.17.        Παραγωγή Προϊόντων Καπνού

2.   Εφοδιαστική Αλυσίδα

2.1.          Υπηρεσίες Τομέα Μεταφορών

2.2.          Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) για προϊόντα τρίτων (3PL)

2.3.          Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

3.   Υλικά – Κατασκευές

3.1.          Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

3.2.          Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων

3.3.          Οικοδομικά υλικά

3.4.          Μονωτικά υλικά

4.   Ενέργεια

4.1.          ΑΠΕ

4.2.          Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών

4.3.          Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας

5.   Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

5.1.          Εκτυπωτικές δραστηριότητες

5.2.          Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

5.3.          Εκδόσεις

5.4.          Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

5.5.          Κατασκευή κοσμημάτων

5.6.          Κατασκευή μουσικών οργάνων

5.7.          Κατασκευή παιχνιδιών

5.8.          Είδη ένδυσης

6.   Περιβάλλον

6.1.          Διαχείριση αποβλήτων

6.2.          Ανακύκλωση

6.3.          Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων

7.   Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

7.1.          Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

7.2.          Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

7.3.          Έκδοση και κατασκευή λογισμικού

7.4.          Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

7.5.          Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

7.6.          Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

7.7.          Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

8.   Υγεία

8.1.          Κέντρα Αποκατάστασης

8.2.          Υπηρεσίες Τηλε – Ιατρικής

8.3.          Θεραπευτικά κέντρα

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου και Τουρισμού.

Προϋπολογισμός:

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000 €.  Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης.

Ποσοστά Ενίσχυσης:
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

o    Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή κ.ά.

o    Απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,

o    Επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,

o    Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α,

o    Μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα,

o    Αμοιβές συμβούλων.

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας.

Η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Related Posts